Paragrafen

Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaat- of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Van een bestuurlijk belang is sprake wanneer de gemeente rechtstreeks invloed heeft op de besluitvorming binnen de verbonden partij. Bij een financieel belang kan de gemeente financieel worden aangesproken wegens het functioneren van de verbonden partij of kan de gemeente geld kwijtraken bij een faillissement van de partij.

Gemeentelijk beleid

Het gemeentelijk beleid is gericht op de beperking van het aantal verbonden partijen, enerzijds uit oogpunt van transparantie van bestuur, anderzijds uit oogpunt van risicobeheersing. De mate van invloed en sturing wordt mede bepaald door de rechtsvorm, de vertegenwoordiging op bestuurlijk en ambtelijk niveau (voorbereidingsgroepen) en het per verbonden partij vastgelegde sturingsarrangement. De beslissing met betrekking tot het aangaan of beëindigen van de samenwerking met een verbonden partij wordt bewust genomen en periodiek heroverwogen. Voor het aangaan van een verbonden partij constructie is een expliciete goedkeuring van de gemeenteraad noodzakelijk. De kaders zijn in 2010 vastgesteld in de kadernota verbonden partijen.

BBV wijzigingen

De informatieverstrekking over de verbonden partijen is aangepast op basis van de wijzigingen in het BBV. Per programma dient te worden vermeld welke bijdrage verbonden partijen leveren aan het werkterrein. Daarnaast wordt in deze paragraaf meer inzicht geboden in de financiële positie en de financiële risico’s. Tenslotte dienen verbonden partijen te worden uitgesplitst in de volgende vier typen: gemeenschappelijke regelingen (hiervan hebben we er 5), vennootschappen en corporaties (11), stichtingen en verenigingen (geen) en overige  (geen). Hieronder is een lijst opgenomen van alle verbonden partijen.

Voor de gemeenschappelijke regelingen is er in 2022 een wetswijziging doorgevoerd. In 2023 zullen we beoordelen of onze kadernota hierop moet worden aangepast.

nr.

naam verbonden partij

programma

Gemeenschappelijke regelingen

1

Veiligheidsregio Flevoland

Veiligheid en handhaving

2

GGD Flevoland

Gezondheid

3

Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

Veiligheid en handhaving

4

Gebiedsontwikkeling Oosterwold

Wonen

5

Werkvoorzieningsschap Tomingroep

Sociale voorzieningen en zorg

Vennootschappen

6

Tomingroep bv

Sociale voorzieningen en zorg

7

Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC)

Openbare ruimte

8

IbbA Lieven de Key

Wonen

9

IbbA Ymere

Wonen

10

Floriade Almere 2022 bv

Overhead en bedrijfsvoering

11

Omala NV

Economie

12

Omala Airport Garden City CV

Economie

13

Techofonds Flevoland

Economie

14

Alliander

Financiën

15

Vitens

Financiën

16

Bank Nederlandse Gemeenten

Financiën

 

Gemeenschappelijke Regeling

Naamloze Vennootschap

Vennootschap onder Firma

Commanditaire Vennootschap

Besloten Vennootschap

Deze pagina is gebouwd op 02/10/2023 14:23:23 met de export van 02/10/2023 13:53:41