Ontwikkeling van de stad

Ambitie

De (door)ontwikkeling van het Centrum van Almere is één van de grootste opgaven in Almere de komende jaren

Met het vaststellen van het lange termijn perspectief op de ontwikkeling van de stad 'Almere, Stad met toekomst ' heeft de gemeenteraad het centrum van Almere gemarkeerd als een van de belangrijkste gebieden om extra inzet te plegen. Hiermee krijgt  Almere Centrum de komende jaren een forse verstedelijkingsimpuls. We werken daarbij toe naar een centrum met een voorzieningenniveau en functiemix die hoort bij een stad van onze omvang. Om dit mogelijk te maken zijn investeringen nodig in de infrastructuur en openbare ruimte. Dit kunnen we niet volledig zelf betalen. Daarom vragen we hiervoor subsidie aan bij het Rijk. Hiervoor zullen we zelf ook een deel moeten betalen. Deze cofinanciering kunnen we voor een deel betalen met het geld dat we verdienen met bijvoorbeeld de grondexploitatie, maar niet helemaal. We hebben bij het Rijk commitment gegeven dat we zelf een deel van de kosten op ons nemen. Dit kunnen wij grotendeels met het geld dat hiervoor op basis van het coalitieakkoord in deze begroting is opgenomen. Voor het restant wordt een dekkingsvoorstel uitgewerkt richting de Perspectiefnota 2024.

Stedelijke vernieuwing Almere Haven en Buiten gaat door

In het coalitieakkoord 2 kiezen we ervoor om door te gaan met de stedelijke vernieuwingsopgave in Haven en Buiten Ook de aanpak van bedrijventerreinen blijft de komende jaren een pijler van de stadsvernieuwing. De Stedelijke Vernieuwingsaanpak richt zich op het toekomstbestendig maken van deze gebieden. We storten een vast jaarlijks bedrag in het Fonds Stedelijke Vernieuwing. Hierdoor kunnen we gezamenlijk met de partners in de stad opgestelde uitvoeringsprogramma’s worden voortgezet.
We hebben een programmamanager aangesteld die leiding geeft, regie voert en zorgt voor een integrale uitvoering. We willen vernieuwend werken, met gedeelde verantwoordelijkheid door overheid, inwoners, marktpartijen en maatschappelijke organisaties. Tevens wordt nauw samengewerkt met de betrokken werkers in de wijk/gebied (gebiedsmanagers, wijkregisseurs, wijkwerkers, politie, e.a.).

Almere Haven 2023

We gaan door met de toekomstvisie (Samen-leven in Haven, Visie 2040). De eerste jaren gaan we  investeren in het centrum, in planvoorbereidingen voor structuurverbeteringen. In 2022 is de voorbereiding getroffen om de toekomstvisie uit te werken naar een juridisch planologisch kader. In 2023 doen we daarvoor diverse leefomgevingsonderzoeken. We gaan de ambities van de toekomstvisie, samen met havenaren en het Havenverbond uitwerken.
In 2023 gaan we een ontwerp voor de Meergronden presenteren. Ook beginnen we met het opknappen van de Singelgracht en de Kruisstraat-Marktstraat. Daarnaast gaan we Haven promoten als ‘levendig dorp in de stad’. We gaan evenementen organiseren en de projecten voor en door de Havenaren mogelijk maken. Bijvoorbeeld Havenidee, de wijkonderneming en het leerwerkcentrum. Een vol pakket aan activiteiten om Haven zowel snel als structureel toekomstbestendig te maken.

Almere Buiten Centrum 2023-2026

Voor het Centrum van Almere Buiten hebben we, op initiatief van de ondernemers en de eigenaren in 2022 een plan gemaakt. De samenwerkende partijen en de gemeente staan achter de plannen.
We willen zorgen voor meer woningen in het centrum en kijken of we kantoren naar woningen kunnen ombouwen.
We gaan aan de slag met de herontwikkeling van de parkeerplaats voor de Action (kavel 5). Ook maken we een begin met de ontwikkeling van het haventje. Hier kunnen ook meer woningen komen. We willen een uitgebalanceerd, integraal ontwikkelingsplan. Een plan wat moet zorgen voor een verdere versterking van het centrum en tegelijk voor een aantrekkelijk overgangsgebied naar de Indische Buurt en het Meridiaanpark.
Met de culturele partners in Almere Buiten gaan we verder met de ontwikkeling van het cultuurhuis Almere Buiten. We gaan verder met het verbeteren van de openbare ruimte. Zo gaan we samen met het MBO college verder met de transformatie van het terrein rond het MBO college tot groene campus en wordt de busbaan nog verder vergroend. Ook zal opnieuw gekeken worden naar de haalbaarheid van een fiets-voetgangersbrug over de Koppeldreef.

We werken aan het realiseren van de ambities uit de Mobiliteitsvisie 2030

Almere maakt werk van gezonde, duurzame en veilige mobiliteit. Ons unieke, veelal gescheiden, mobiliteitssysteem biedt een sterke basis om deze doelen na te streven. Onze inwoners en bezoekers maken onderweg gebruik van de diverse netwerken in de stad. Dit gebruik zal richting de toekomst aan verandering onderhevig zijn omdat de stad groeit en verstedelijkt. In de Mobiliteitsvisie zijn onze ambities op het gebied van versterking, verbetering en verduurzaming opgenomen. Zo behouden we wat we hebben en verbeteren we het waar dat nodig is.
Het komende jaar komen we onder andere naar de raad met het nieuwe parkeerbeleid. We maken afspraken over hoe we in de nabije toekomst omgaan met parkeren in de stad.

Verder werken we samen met de provincie en de MRA rondom Smart Mobility.

We zien dat door de groei van het aantal toeristen, bedrijven en inwoners in onze regio de druk op de bestaande infrastructuur toeneemt. De snelwegen lopen vol en het bestaande systeem is kwetsbaar. Door samen te werken en kennis te delen hopen we knelpunten het hoofd te bieden. Dit doen we bijvoorbeeld door te experimenteren met de inzet van nieuwe technologische ontwikkelingen samen met partners in de regio.

We gaan intensiever samen optrekken om onze ambities te realiseren

Nu ontwikkelen we vanuit verschillende interne, gemeentelijke domeinen nog vaak ieder ons eigen beleid, hebben we onze eigen projectenprogrammering en onderhoud en onze eigen contacten met de stad. Door dit beter op elkaar af te stemmen kunnen we werk met werk maken, kennis uitwisselen, investeringen bundelen en onnodige kapitaalvernietiging voorkomen. Om zowel toekomstige opgaven zoals in Almere Pampus integraler te kunnen benaderen, als ook de opgaven in de stad zoals die al is, willen we processen en instrumenten ontwikkelen die breed toepasbaar zijn:

  • een gemeentebreed beleidshuis, waarin alle visie- en beleidsstukken onder de paraplu van de Omgevingsvisie in samenhang worden gepresenteerd;
  • nagaan hoe het Rad van de leefomgeving kan worden ingezet in bestuurlijke documenten en raadsvoorstellen als middel om de samenhang met andere beleidsterreinen inzichtelijk te maken;
  • en de basis leggen voor een integrale stedelijke programmering, waarin in ieder geval het woningbouwprogramma, het meerjarenperspectief beheer (MPBA), het meerjarig infrastructuur programma (MIPA) en het meerjarenprogramma preventieve wijkaanpak in samenhang gepresenteerd worden.

Lasten & baten

Lasten

39.287

3,6 %

Baten

16.955

1,7 %

Deze pagina is gebouwd op 02/10/2023 14:23:23 met de export van 02/10/2023 13:53:41