Gezondheid

Ambitie

We werken het Welzijnskader verder uit

Binnen het spoor ‘Bewoners aan zet’ werken we vanaf 2023 met laagdrempelige subsidie om bewonersinitiatieven en ontmoetingsactiviteiten structureel te financieren. We werken samen met de Schoor en de VMCA verder aan de voorbereiding van de meerjarige subsidie en we maken uitvoeringsplannen per gebied om zo goed mogelijk bij de wensen en behoeften van onze bewoners aan te sluiten.  
Binnen het spoor ‘Formele ondersteuning verminderen en voorkomen’ verkennen we met zorg- en welzijnspartners hoe we alternatieven kunnen bieden voor formele ondersteuning vanuit de Wmo en jeugdwet.  Op diverse plekken in de stad lopen projecten en activiteiten waar slimme combinaties tussen welzijn en zorg gemaakt worden.
In 2023 gaan we met de Schoor en andere organisaties die jongerenwerk uitvoeren in gesprek over hoe jongerenwerk nog beter kan aansluiten bij het nieuwe welzijnskader, de herinrichting van het zorglandschap jeugdhulp en het preventieve aanbod.  Daarbij kijken we nadrukkelijk naar de preventie van overlast en criminaliteit door kwetsbare jongeren, maar ook naar mentale weerbaarheid van jonge Almeerders.

De verzilvering van Goud

In 2021 is het meerjarenperspectief ‘de verzilvering van Goud’ door de raad vastgesteld. Die lijn trekken we door. Er zijn deze periode minder middelen beschikbaar, maar het uitgangspunt blijft hetzelfde. We willen letterlijk Goud verzilveren door een aantal projecten structureel voort te zetten. Een deel van het budget zal hiervoor worden vrijgemaakt. Daarnaast zal Goud een volgende fase ingaan waarbij gewerkt wordt aan bestuurlijke en structurele betrokkenheid van organisaties en verdeling van verantwoordelijkheden.
Aan de partners zal gevraagd worden mee te werken aan de vorming van een samenwerkingsconvenant.  Binnen dit convenant werken we binnen het netwerk Goud samen aan bewonersinitiatieven, projecten en beleid met als doel: een Almere waarin je waardig oud kunt worden. We bieden met partners ondersteuning aan kwetsbare ouderen, we zorgen voor ontmoetingsplekken, stimuleren de ontwikkeling van woon(zorg)voorzieningen en inspireren vitale ouderen om bij te dragen aan de Almeerse samenleving.

Het komende jaar staat de uitvoering van het gezondheidsbeleid in het teken van Positieve Gezondheid

Positieve gezondheid legt de nadruk op de eigen regie van mensen op hun gezondheid en leven en niet op hun kwaal of beperking. De drie hoofdthema's van gezondheid zijn: gezonde leefstijl inclusief gezonde leefomgeving, gezondheidsverschillen terugdringen en het behartigen van gezondheid in andere beleidsvelden.
Binnenkort wordt de nieuwe gezondheidsnota opgeleverd. Daarnaast verbreden we het preventieakkoord, blijven we inzetten op de projecten Gezond Gewicht en Gezonde scholen en ontwikkelen we een aanpak op Mentaal welzijn. Meer dan voorgaande jaren zetten we in op communicatie rondom gezondheid en op het verbeteren van de monitoring/sturing van/op resultaten. We leveren een bijdrage aan regionale aanpakken en werkgroepen maar de nadruk ligt op lokale inzet met directe impact gericht op de inwoners van Almere.

Lasten & baten

Lasten

41.733

3,8 %

Baten

3.066

0,3 %

Deze pagina is gebouwd op 02/10/2023 14:23:23 met de export van 02/10/2023 13:53:41