Paragrafen

Grondbeleid

De paragraaf grondbeleid geeft inzicht in de belangrijkste (financiële) aspecten die op dit moment spelen in het werkveld van het grondbedrijf van de gemeente. De paragraaf grondbeleid kent de volgende opbouw.

  1. Analyse van de marktsituatie
  2. Beleidsvraagstukken en diverse ontwikkelingen
  3. Programmering voor het PB 2023
  4. De effecten op het weerstandsvermogen

In deze begroting is een beperkte actualisatie van het Meerjaren Perspectief Gebiedsontwikkeling Almere 2022 (MPGA) opgenomen. Dat betekent bijvoorbeeld dat na 1 januari 2022 door de raad genomen besluiten zijn verwerkt. Het gaat dan met name om het activeren van gronden in Overgooi (RV-43/2022) en het vaststellen van het ontwikkelplan en grondexploitatie Olympuspark (RV-46/2022).
Daarnaast zijn twee nieuwe ontwikkelingen verwerkt. Het gaat om het in exploitatie nemen van MVA-gronden op Stichtsekant en De Vaart IV/VI; in beide gevallen een uitwerking van de eerder door de raad vastgestelde ontwikkelingsplannen. Conform de eerder vastgestelde werkwijze vindt besluitvorming hierover niet plaats via deze begroting, maar zullen via aparte voorstellen aan de raad ter besluitvorming worden aangeboden. Dat zal naar verwachting nog dit kalenderjaar gebeuren. Omdat deze voorstellen een aanzienlijk financieel effect hebben, zijn deze effecten wel meegenomen in deze begroting.
Verder is de keuze uit het Coalitieakkoord Almere 2022-2026 ten aanzien van Pampushout verwerkt. Tenslotte zijn enkele nieuwe of gewijzigde risico’s verwerkt.
Alle wijzigingen ten opzichte van MPGA 2022 worden in deze paragraaf grondbeleid toegelicht. Zaken die niet zijn gewijzigd ten opzichte van MPGA 2022, worden over het algemeen niet verder besproken.

Deze pagina is gebouwd op 02/10/2023 14:23:23 met de export van 02/10/2023 13:53:41