Bijlagen

Begroting per taakveld

Begroting per taakveld

(bedragen x € 1.000)
begroting per taakveld
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
lasten
1.021.683
1.087.428
1.081.465
1.118.224
1.036.349
Bestuur en ondersteuning
109.905
120.496
128.741
147.081
153.772
Bestuur
9.715
12.311
10.343
10.371
10.070
Burgerzaken
8.669
8.140
8.167
8.446
8.497
Beheer overige gebouwen en gronden
1.706
1.707
1.707
1.695
1.695
Overhead
76.209
80.857
79.350
73.264
65.811
Treasury
427
2.175
3.803
3.919
5.789
OZB woningen
1.454
1.464
1.465
1.467
1.478
Parkeerbelasting
100
42
42
42
42
Belastingen overig
2.257
2.044
2.056
2.058
2.058
Overige baten en lasten
368
11.357
21.408
45.419
57.932
Vennootschapsbelasting (VpB)
9.000
400
400
400
400
Veiligheid
23.750
26.646
26.407
26.706
26.495
Crisisbeheersing en brandweer
12.821
13.784
13.459
13.396
13.396
Openbare orde en veiligheid
10.929
12.863
12.949
13.311
13.100
Verkeer, vervoer en waterstaat
57.590
77.552
77.555
73.982
73.706
Verkeer en vervoer
25.329
46.551
46.205
43.283
42.295
Parkeren
10.918
11.555
11.550
10.899
11.611
Recreatieve havens
171
59
59
59
59
Economische havens en waterwegen
3.634
2.767
2.767
2.767
2.767
Openbaar vervoer
17.538
16.620
16.975
16.975
16.975
Economie
38.146
77.076
97.849
147.195
112.235
Economische ontwikkeling
8.000
14.253
10.118
10.269
8.843
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
25.288
59.982
84.889
134.084
100.550
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
366
366
366
366
366
Economische promotie
4.493
2.476
2.476
2.476
2.476
Onderwijs
59.337
54.451
56.762
57.872
53.249
Onderwijshuisvesting
27.227
25.172
26.476
28.961
31.263
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
32.110
29.279
30.286
28.911
21.986
Sport, cultuur en recreatie
71.590
88.054
83.555
75.720
70.836
Sportbeleid en activering
4.529
4.796
4.679
3.919
3.798
Sportaccommodaties
11.660
15.626
16.043
14.255
14.366
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
20.495
21.286
21.344
20.564
18.877
Musea
1.517
1.405
1.295
1.295
870
Cultureel erfgoed
50
61
61
52
52
Media
11.278
12.348
12.084
12.124
12.124
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
22.060
32.530
28.047
23.509
20.747
Sociaal domein
422.218
397.438
387.110
382.787
382.242
Samenkracht en burgerparticipatie
57.216
30.696
30.148
29.490
29.340
Wijkteams
3.944
22.849
20.988
20.774
20.598
Inkomensregelingen
128.635
103.034
117.957
120.508
121.994
Begeleide participatie
9.115
8.762
8.507
8.131
7.880
Arbeidsparticipatie
20.464
21.703
15.721
14.963
15.108
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
9.665
9.912
10.046
10.247
10.422
Maatwerkdienstverlening 18+
44.844
106
55
55
55
Hulp bij het huishouden (WMO)
0
9.959
18.000
18.096
18.493
Begeleiding (WMO)
0
7.412
12.689
12.752
13.012
Dagbesteding (WMO)
0
807
1.102
1.105
1.120
Overige maatwerkarrangementen (WMO)
0
35.237
5.058
4.708
4.708
Maatwerkdienstverlening 18-
83.294
2.126
2.126
2.126
2.126
Jeugdhulp begeleiding
0
17.462
17.366
15.741
16.195
Jeugdhulp behandeling
0
1.359
1.349
1.187
1.233
Jeugdhulp dagbesteding
0
5.490
5.454
4.845
5.015
Jeugdhulp zonder verblijf overig
0
4.792
4.792
4.792
4.792
Pleegzorg
0
5.000
5.000
5.000
5.000
Gezinsgericht
0
8.000
8.000
8.000
8.000
Jeugdhulp met verblijf overig
0
11.643
11.697
12.158
8.726
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
0
15.030
14.925
13.134
13.634
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
0
11.816
11.750
10.625
10.939
Gesloten plaatsing
0
1.500
1.500
1.500
1.500
Geëscaleerde zorg 18+
57.772
0
0
0
0
Beschermd wonen (WMO)
0
38.259
38.394
38.410
37.910
Maatschappelijke- en vrouweno pvang (WMO)
0
18.458
18.462
18.416
18.416
Geëscaleerde zorg 18-
7.268
0
0
0
0
Jeugdbescherming
0
3.024
3.024
3.024
3.024
Jeugdreclassering
0
3.000
3.000
3.000
3.000
Volksgezondheid en milieu
71.625
83.640
79.575
75.354
70.230
Volksgezondheid
11.762
11.470
11.540
11.606
11.725
Riolering
14.987
15.811
16.264
16.618
16.969
Afval
31.683
32.729
33.398
31.542
32.342
Milieubeheer
13.113
23.544
18.287
15.501
9.107
Begraafplaatsen en crematoria
81
86
86
86
86
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern.
167.522
162.075
143.909
131.528
93.585
Ruimtelijke Ordening
45.777
25.435
25.178
18.565
14.472
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)
103.372
117.652
100.206
94.689
61.789
Wonen en bouwen
18.374
18.988
18.525
18.273
17.325
baten
-1.044.745
-1.022.104
-1.056.561
-1.125.278
-1.034.186
Bestuur en ondersteuning
-583.535
-586.990
-606.948
-632.710
-624.490
Bestuur
-500
0
0
0
0
Mutaties reserves
-80
0
0
0
0
Burgerzaken
-3.091
-3.226
-3.352
-3.426
-3.550
Beheer overige gebouwen en gronden
-2.463
-2.463
-2.472
-2.472
-2.472
Overhead
-1.312
-727
-511
-240
-240
Treasury
-2.263
-2.870
-3.501
-4.386
-5.063
OZB woningen
-28.366
-30.711
-31.703
-32.788
-33.639
OZB niet-woningen
-21.707
-23.214
-23.743
-24.321
-24.799
Parkeerbelasting
-9.688
-9.753
-9.479
-9.427
-9.118
Belastingen overig
-1.087
-1.087
-1.087
-1.087
-1.087
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
-512.979
-512.940
-531.100
-554.563
-544.522
Overige baten en lasten
0
0
0
0
0
Veiligheid
-1.903
-699
-699
-699
-699
Crisisbeheersing en brandweer
-111
-116
-116
-116
-116
Openbare orde en veiligheid
-1.792
-583
-583
-583
-583
Verkeer, vervoer en waterstaat
-26.755
-28.446
-28.004
-27.955
-28.016
Verkeer en vervoer
-2.031
-3.790
-3.784
-3.735
-3.686
Parkeren
-6.961
-7.934
-7.134
-7.134
-7.244
Economische havens en waterwegen
-246
-126
-126
-126
-126
Openbaar vervoer
-17.517
-16.596
-16.960
-16.960
-16.960
Economie
-5.509
-2.290
-2.362
-2.362
-2.362
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-1.576
-654
-726
-726
-726
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-484
-484
-484
-484
-484
Economische promotie
-3.449
-1.152
-1.152
-1.152
-1.152
Onderwijs
-27.283
-19.583
-19.472
-19.046
-18.413
Onderwijshuisvesting
-6.510
-3.716
-3.668
-3.778
-3.706
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-20.773
-15.868
-15.804
-15.268
-14.707
Sport, cultuur en recreatie
-14.475
-15.968
-14.063
-14.063
-14.063
Sportbeleid en activering
-603
0
0
0
0
Sportaccommodaties
-3.619
-3.704
-3.704
-3.704
-3.704
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-5.202
-6.362
-5.762
-5.762
-5.762
Musea
0
0
0
0
0
Cultureel erfgoed
-6
-6
-6
-6
-6
Media
-3.090
-3.361
-3.361
-3.361
-3.361
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-1.955
-2.535
-1.230
-1.230
-1.230
Sociaal domein
-114.869
-92.518
-101.039
-102.438
-103.730
Samenkracht en burgerparticipatie
-23.039
-4.645
-3.831
-3.120
-3.112
Inkomensregelingen
-82.661
-82.938
-92.132
-94.242
-95.542
Begeleide participatie
0
0
0
0
0
Arbeidsparticipatie
-4.568
-1.931
-2.080
-2.080
-2.080
Maatwerkdienstverlening 18+
-2.703
-51
0
0
0
Hulp bij het huishouden (WMO)
0
-1.440
-1.482
-1.482
-1.482
Overige maatwerkarrangementen (WMO)
0
-148
-148
-148
-148
Maatwerkdienstverlening 18-
-1.784
-712
-713
-713
-713
Geëscaleerde zorg 18+
-114
0
0
0
0
Beschermd wonen (WMO)
0
-540
-540
-540
-540
Maatschappelijke- en vrouweno pvang (WMO)
0
-114
-114
-114
-114
Volksgezondheid en milieu
-56.769
-60.987
-60.648
-62.512
-64.421
Volksgezondheid
-131
-137
-137
-137
-137
Riolering
-16.949
-18.823
-19.939
-20.957
-21.889
Afval
-37.454
-39.492
-40.386
-41.351
-42.328
Milieubeheer
-2.235
-2.535
-186
-67
-67
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern.
-213.646
-214.621
-223.326
-263.492
-177.992
Ruimtelijke Ordening
-37.866
-27.734
-28.621
-24.831
-7.180
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)
-162.483
-175.836
-182.466
-226.289
-159.854
Wonen en bouwen
-13.298
-11.051
-12.239
-12.373
-10.958
toevoegingen
153.848
51.558
39.387
38.316
23.353
onttrekkingen
-157.552
-69.639
-50.347
-36.336
-17.513
Deze pagina is gebouwd op 02/10/2023 14:23:23 met de export van 02/10/2023 13:53:41