Veiligheid en handhaving

Ambitie

‘Almeerders moeten zich veilig voelen in hun huis, buurt of de stad’, zo start de veiligheidsparagraaf in het coalitieakkoord. Samen met onze veiligheidspartners werken wij dagelijks aan de vraagstukken om de criminaliteit aan te pakken en de overlast te verminderen. Het beleid rond vraagstukken van openbare orde en veiligheid krijgt vorm in het nieuwe veiligheidsplan. Hierin zijn de ambities voor de periode van 2023 tot 2026 vormgegeven. De duur van het plan is gelijk aan de raadsperiode. De reden hiervoor is dat de nieuwe raad op deze wijze optimaal zijn inbreng voor het veiligheidsbeleid kan meegeven. Op het moment van schrijven is het veiligheidsplan voor de nieuwe raadsperiode volop in ontwikkeling. Het gesprek met de raad over het nieuwe veiligheidsplan vindt in het najaar van 2022 plaats. Een belangrijke onderlegger voor het nieuwe plan is het onderzoek dat bureau EMMA heeft verricht naar criminaliteit en veiligheid in Almere. In dit onderzoek is zowel teruggekeken als vooruitgekeken. Uit het onderzoek zijn vijf aandachtsgebieden naar voren gekomen die urgent zijn voor het veiligheidsbeleid in Almere in de komende jaren. We laten deze hierna kort de revue passeren.

De rode draad in verkenningen is de verwachte sterke groei van Almere

Die groei werkt door in de ontwikkeling van het criminaliteits- en veiligheidsbeeld. Een verdere daling van het aantal delicten valt niet te verwachten en een stijging is meer waarschijnlijk. Ook zorgt de groei van de stad voor andersoortige problematiek, waarvan enkele voorbeelden hierna aan de orde komen.

Een groeiende jeugdige bevolking betekent in het algemeen ook meer jeugdcriminaliteit

Bovendien lijkt zich een verharding van de criminaliteitsproblematiek bij een selecte groep jongeren af te tekenen. Daarnaast blijkt de jeugd in Almere bovengemiddeld kwetsbaar om de drugscriminaliteit te worden ingezogen. Almere krijgt steeds meer te maken met grootstedelijke jeugdproblematiek.

De zware misdaad neemt toe in Almere en diversifieert

De grootste dreiging vanuit de georganiseerde misdaad voor de Nederlandse samenleving is de drugshandel en de komende tien jaar blijft drugs een groeimarkt. Gezien de groei en ontwikkeling van de stad en de mogelijkheden voor witwassen in onder meer de bouw- en vastgoedsector, ligt hier een stevige opgave voor de gemeente Almere en haar ketenpartners.

Gevoelens van (on)veiligheid lopen in Almere uiteen van buurt tot buurt

Hoe veilig iemand zich voelt is een samenspel van verschillende factoren. Wat hierin bijvoorbeeld meespeelt zijn signalen van criminaliteit en overlast, de mate van sociale cohesie en sociale controle, de inrichting van de fysieke ruimte en het vertrouwen in instituties zoals de gemeente. Hoe het veiligheidsgevoel zich ontwikkelt de komende jaren hangt vermoedelijk sterk samen met de ontwikkeling van de bovengenoemde factoren.

Cybercriminaliteit is de afgelopen jaren toegenomen

De covid-19 pandemie heeft deze trend waarschijnlijk versterkt. Mogelijk is de aangiftebereidheid ook gegroeid. De groei van cybercriminaliteit houdt de komende jaren zonder twijfel aan. De aanpak van cybercriminaliteit vergt een enorme impuls over de gehele linie van voorlichting en bewustwording tot opsporing.

Naast de bovenstaande aandachtsgebieden heeft het EMMA-onderzoek informatie en aanbevelingen opgeleverd die richting geven voor de dialoog met de raad. Samen met opgehaalde inbreng uit de stad leidt dit tot de ambities voor de veiligheidsaanpak in Almere. Het veiligheidsplan zal de ambities en acties bevatten die met de beschikbare middelen te realiseren zijn. Onze verwachting is echter dat de complexiteit en intensiviteit van de opgave op het gebied van veiligheid voor de langere termijn verder zullen toenemen.

We investeren in het uitvoeren van de handhavingstaken in de bebouwde omgeving en openbare ruimte

We doen dit om acute knelpunten in de handhaving op te lossen. De afgelopen jaren is de handhaving en het toezicht in Almere niet meegegroeid met de ontwikkeling van Almere.  Met deze extra investering is de ambtelijke organisatie beter in staat om vragen van inwoners en bedrijven te beantwoorden. Ook kunnen we  beter bekijken hoe het er voor staat met brandveiligheid en bouwkwaliteit van (ouder wordende) gebouwen in Almere. In het komende jaar leggen we de raad een voorstel voor over het besteden van dit geld per onderwerp.

Lasten & baten

Lasten

39.475

3,6 %

Baten

10.793

1,1 %

Deze pagina is gebouwd op 02/10/2023 14:23:23 met de export van 02/10/2023 13:53:41