Bijlagen

Bestedingsplan groot onderhoud en vervangingen

In dit bestedingsplan staat de planning van het groot onderhoud en vervangingen in de openbare ruimte voor 2023. De basis van het plan voor 2023 is het Meerjarenperspectief Beheer Almere (MPBA).
In 2015 heeft de gemeenteraad - met het vaststellen van de Programmabegroting – ingestemd met de ontwikkeling van dit instrument. Het MPBA is een hulpmiddel om keuzes te maken. We kijken eerst naar de technische noodzaak. Het gaat dan om veiligheid en functionaliteit. Maar we kijken ook naar signalen uit de stad.

Nieuw in het MPBA is een doorkijk voor de middellange termijn van de MPBA-projecten en programma’s (normatief). Doel is om voortaan 10 jaar vooruit te kijken. Tot vorig jaar werd er in het MPBA vier jaar vooruit gekeken. Om meer grip te krijgen op toekomstige beheerprojecten, vroegtijdig op zoek te gaan naar het hiervoor benodigde personeel en om beheerprojecten op andere stedelijke programmeringen te kunnen afstemmen, is de behoefte ontstaan om verder vooruit te kunnen kijken om tijdig keuzes te maken. Het komende jaar zal deze meerjarige doorkijk verder worden doorontwikkeld. Voor nu is dit een ambtelijk instrument. De nu voorliggende bijlage biedt alleen inzicht in de projecten voor volgend jaar.

Per gebied (Buiten/Hout, Haven/Poort, Stad en Stedelijk) geven we aan welke projecten er voor komend jaar gepland staan en welke projecten op de reservelijst staan.

Afwegingskader MPBA

Het afwegingskader bestaat uit door ons vastgestelde criteria, op zowel technisch alsook sociaal, economisch en maatschappelijk vlak. Elk criterium heeft een bestuurlijke wegingsfactor meegekregen. De criteria tellen dus niet allemaal even zwaar. De groot onderhoud- en vervangingsprojecten die we afwegen met deze criteria zijn van technische aard of komen voort uit wensen uit de stad.

In 2019 zijn de kaders voor het proces voor het laatst vernieuwd. De criteria zijn toen in lijn gebracht met de bestuurlijke koers. Op basis van de in 2021 vastgestelde Visie openbare ruimte zullen de criteria het komende jaar opnieuw tegen het licht worden gehouden.

Kaders

We hebben het bestedingsplan in lijn met de geldende beleidsnota's opgesteld. Dit zijn de volgende notities:

  • de Almere Principles
  • de beleidsambities Growing Green Cities
  • de Visie openbare ruimte
  • de overige vigerende beleidskaders (zoals het Bomenkader en het speelbeleid)

Met de projecten in het Bestedingsplan zorgen we voor een veilige en leefbare stad. Bij de uitvoering van onze werkzaamheden zullen we onze werkzaamheden veilig en efficiënt uitvoeren,. We stemmen ons werk zoveel mogelijk af met andere activiteiten in de stad. Dit geldt bijvoorbeeld voor de stedelijke vernieuwingsprojecten in Almere Haven en Buiten.

De projecten voeren we uit binnen het budget voor groot onderhoud en vervangingen.
Voor 2023 komt dit budget, door de toevoeging van € 3 miljoen in verband met het wegwerken van achterstanden, uit op circa € 21,5 miljoen. We geven voorrang aan bestaande afspraken zoals in het MIPA en in de Bestuursopdracht Beheer. Waar mogelijk voeren we projecten uit met cofinanciering.

Reservelijst

Er wordt ook een reservelijst vastgesteld. Binnen het programmajaar kan het voorkomen dat projecten om uiteenlopende redenen niet door kunnen gaan. Met de reservelijst kunnen we snel schakelen. Een deel van deze projecten gaan we wel voorbereiden, maar nog niet aanbesteden. Een ander deel kunnen snel uitvoeren omdat daar weinig voorbereidingstijd voor nodig is. Deze lijst bestaat uit projecten die buiten het financiële kader van 2023 zijn gevallen. Per gebied is weergegeven welke projecten dit betreft.

Deze pagina is gebouwd op 02/10/2023 14:23:23 met de export van 02/10/2023 13:53:41