Onderwijs

Ambitie

We blijven eraan werken dat iedereen in Almere goed Nederlands kan lezen en schrijven

Dit helpt om goed mee te doen in de samenleving, bijvoorbeeld voor het lezen en begrijpen van brieven, om aanvragen te kunnen doen en om je kinderen te helpen met huiswerk. We werken hier onder meer aan door een centraal punt in het centrum in te richten en tegelijk te zorgen dat mensen die verder van het centrum wonen hun vragen in hun eigen wijk kunnen stellen Deze punten zijn bedoeld voor mensen met hulpvragen en voor mensen die willen helpen. We doen dit in samenwerking met het netwerk laaggeletterdheid. Op het gebied van preventie werken we ook samen met het netwerk. We zien dat er in veel gezinnen onvoldoende aandacht is voor taal. We willen ouders stimuleren om aandacht te hebben voor de taalontwikkeling van hun kind en een kind bijvoorbeeld dagelijks voor te lezen. Anderstalige ouders kunnen dan ook in hun eigen taal doen, het hoeft niet per se in het Nederlands. Ook voorlezen of verhalen vertellen in de eigen taal komt de taalontwikkeling van het kind ten goede. Dit verkleint de kans op achterstand bij het leren van het Nederlands voor het kind en daarmee verkleint het ook de kans op onderwijsachterstand.

Het Rijk heeft tijdens de coronacrisis geld beschikbaar gesteld voor het onderwijs

Dit is het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het geld is bedoeld om eventuele leerachterstanden van leerlingen die tijdens corona onderwijs misten, in te halen. Het grootste deel van het geld gaat naar de scholen zelf. Daarnaast is er ook geld beschikbaar voor de gemeente. De looptijd van het Nationaal Programma Onderwijs is verlengd tot en met schooljaar 2024/2025.
We geven dit geld uit aan vijf thema's. Deze thema's zijn samen met de schoolbesturen uitgewerkt. Dit zijn:

  • Taalontwikkeling
  • Voldoende onderwijsprofessionals
  • Gelijke kansen in ontwikkeling
  • Effectieve ondersteuning door samenwerking onderwijs/jeugdhulp
  • Voorkomen van thuiszitters en vroegtijdig schoolverlaten

We werken verder aan sterk onderwijs in Almere

De landelijke ontwikkeling van teruglopende kwaliteit van onderwijs, lerarentekort en toenemende kansenongelijkheid zien we ook terug in Almere. We werken hiervoor intensief samen met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties om dit aan te pakken. We investeren in voorschoolse educatie en focussen op de taalontwikkeling van kinderen. Verder willen we de school zo goed mogelijk verbinden met de omgeving. Hiermee bedoelen we dat kinderen op school in aanraking komen met bijvoorbeeld cultuur en sport. Zo zorgen combinatiefunctionarissen ervoor dat kinderen na en onder schooltijd kunnen bewegen of dat er extra cultuuraanbod de school in komt. Ook willen we kinderen die dit nodig hebben, zo snel mogelijk ondersteuning bieden, zodat problemen niet verergeren.
Leerkrachten worden daardoor ontlast doordat zij zich beter kunnen richten op hun kerntaken. Verder pakken we het lerarentekort aan door in nauwe samenwerking met de schoolbesturen het Noodplan Lerarentekort Almere uit te voeren. Onderdelen daaruit zijn de inzet van professionals uit andere sectoren en het vergroten van de zij-instroom. Ook willen we de aantrekkelijkheid om in Almere te werken voor leerkrachten vergroten door te zorgen voor woonruimte.

Lasten & baten

Lasten

55.397

5,1 %

Baten

20.203

2,0 %

Deze pagina is gebouwd op 02/10/2023 14:23:23 met de export van 02/10/2023 13:53:41