Bijlagen

Afkortingen

A+O

Arbeidsmarkt- en opleiding

ABA

Amsterdam Bay Area

ACM

Almere City Marketing

AGGA

Aanpak gezond gewicht Almere

AiB

Amsterdam in business

AKT

Almere Kenniscentrum Talent

AMIF

Asiel, migratie en integratiefonds

APV

Algemene plaatselijke verordening

ARBO

Arbeidsomstandigheden

ASG

Almeerse Scholen Groep

AVA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

B&W

Burgemeester & Wethouders

bbp

bruto binnenlands product

BBV

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

Bbz

Besluit bijstand zelfstandigen

BENG

Bijne Energieneutrale Gebouwen

BIS

(Culturele) basisinfrastructuur

BIZ

Bedrijven-investeringszones

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

boa's

bijzondere opsporingsambtenaren

BRP

Basisregistratie persoonsgegevens

btw

Belasting toegevoegde waarde

BUIG

Gebundelde uitkering

BV

Besloten vennootschap

BVO

bruto vloeroppervlakte

BZK

Ministerie van Binnenlandse zaken

CAA

Circulair Ambachtscentrum Almere

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CIO

Chief Information Officer

CO2

Koolstofdioxide

COA

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

CPB

Centraal Plan Bureau

CV

Commanditaire vennootschap

DigiD

Digitale Identiteit

DIV

Digitale informatie voorziening

DNA

Desoxyribonucleïnezuur

DO

Definitief Ontwerp

ECB

Europese Centrale Bank

Egw

Wet gemeentelijke watertaken

EMU

Economische en Monetaire Unie

ERD

Eigenrisicodragerschap

etc.

et cetera

EU

Europese Unie

EZ

Economische zaken

F&C

Finance en Control

FC

Football Club

FIDO

Financiering decentrale overheden

FSV

Fonds Stedelijke Vernieuwing

fte

voltijd formatie eenheden

FVA

Fonds Verstedelijking Almere

G40

Netwerk van gemeenten met meer dan 100.000 inwoners

GBA

Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

GDI

Generieke Digitale Infrastructuur

gft

Groente-, fruit- en tuinafval

GGD

Gemeentelijke (Gemeenschappelijke, Gewestelijke); Gezondheidsdienst Dienst voor Openbare (overheids) gezondheidszorg van één of meerdere samenwerkende gemeenten

GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

GHOR

Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio

GIDS

Gezond in de stad

GIP

Gemeentelijk investerings programma

GR

Gemeenschappelijke regeling

Grex

Grondexploitatie

GREX

Grondexploitatie

GRGO

Gemeenschappelijke Regeling Gebiedsontwikkeling Oosterwold

GRP

Gemeentelijk Riool Plan

havo

Hoger algemeen voortgezet onderwijs

Hbo

Hoger beroepsopleiding

hbo

Hoger beroepsopleiding

HR

Human resource

HRM

Human resource management

HVC

Huisvuilcentrale

HVV

Huisvestingsverordening

I&P

Informatie en processen

IB

incidenteel beleid

IbbA

Ik bouw betaalbaar in Almere

IBT

Interbestuurlijk Toezicht

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

IFA

Investeringsprogramma Flevoland-Almere

IHP

Integraal Huisvestingsplan

IKC

Integraal Kind Centrum

IND

Immigratie- en Naturalisatiedienst

IPS

Individuele Plaatsing en Steun

IRS

Interest Rate Swape

JAMES

Jongeren in Almere met een stem

jGGZ

jeugd geestelijke gezondheidszorg

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

KAF

Kunstlinie Almere Flevoland

Kca

Klein chemisch afval

KCC

Klantcontactcentrum

KING

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

KOT

Kinderopvangtoeslag

LFGC

Low Food Gastronomy College

LHBTI

Lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse

LHBTIQ++

lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse, queer en andere (non-binbaire) seksuele en genderidentiteiten

LIOR

Leidraad inrichting openbare ruimte

LTA

Landelijk Transitie Arrangement

m.b.t.

met betrekking tot

MAP

Module Arbeid en Participatie

mbo

Middelbaar beroepsonderwijs

MIPA

Meerjaren infrastructuurprogramma Almere

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte & Transport

MKB

Midden- en kleinbedrijf

MKBDoorgaan

Midden- en kleinbedrijf Doorgaan

Mo/Vo

Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

MO-platform

Maatschappelijke ondersteuningsplatform

MPBA

Meerjarenperspectief Beheerexploitaties Almere

MPGA

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties Almere

MPVA

Meerjaren Perspectief Vastgoed Almere

MRA

Metropoolregio Amsterdam

MS

Microsoft

MT

Management team

MVA

Materiële Vaste Activa

NEN

Nederlandse norm

NS

Nederlandse Spoorwegen

NV

Naamloze Vennootschap

o.a.

onder andere

OAB

Onderwijsachterstandenbeleid

OAT

Ondergronds Afvaltransportsysteem

OBS

Openbare basisschool

OC

onafhankelijke clientondersteuning

OCO

onafhankelijke clientondersteuning

OFGV

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

OGGZ

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

OHV

Onderwijshuisvestingsplan

OJA

Onderwijs jeugdhulp arrangementen

OLP

Onderwijsleerpakketten

OMALA

Ontwikkelingsmaatschappij Airport Lelystad Almere

OMS

Openbaar meldsysteem

OOV

Openbare orde en veiligheid

OSS

Ondersteuning schuldstabilisatie

Ozb

Onroerendezaakbelasting

PGB

Persoonsgebonden budget

pm

Pro memorie

pmd

Plastic verpakkingen, blik/metaal en drankenkartons

PO

Particulier Opdrachtgeverschap

POK

Planontwikkelkosten

PVT

Participatie verklaringstraject

RAV

Regionale Ambulance Voorziening

RES

Regionale Energie Strategie

RG

Raadsgriffie

RIB

reserve incidenteel beleid

RIEC

Regionaal Informatie- en Expertise Centrum

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

ROC

Regionaal opleidingencentrum

RRAAM

Rijksstructuurvisie Amsterdam Almere Markermeer

RV

Raadsvoorstel

RVB

Rijksvastgoedbedrijf

RvC

Raad van Commissarissen

RVS

Regionale Veiligheidsstrategie

RWF

Regionaal Werkbedrijf Flevoland

SAF

Samenwerking Afvalketen Flevoland

SBAB

Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

SCAN

Seismische Campagne Aardwarmte Nederland

SDE

Stimulering duurzame energie

SiSa

Single information, Single audit

SROI

Social Return On Investment

SVn

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

SVN

Stichting Volkshuisvesting Nederlangs

SWPA

Stedelijk woningbouwprogramma

TAS

Toekomstbestendig afvalinzamelsysteem

Tozo

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

TV HNL

Tennisvereniging Het nieuwe land

UR

Urgentieregeling

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VMCA

Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

vof

vennootschap onder firma

VOG

Verklaring omtrent het gedrag.

VON

Vrij op naam

Vpb

Vennootschapsbelasting

VRF

Veiligheidsregio Flevoland

VRI

Verkeersregelinstallatie

Vso

Vaststellingsovereenkomst

VTH

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

VTU

Voorbereiding, toezicht en handhaving

VVV

Vereniging voor Vreemdelingenverkeer

vwo

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WGA

Wet gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Wgs

Wet gemeentelijke schuldverlening

Wion

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Wkb

Wet Kwaliteitsborging

WLF

Woonlastenfonds

Wlz

Wet langdurige zorg

Wmo

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wnra

Wet normalisering rechtspositie ambtenaar

WOAB

Woningabonnement

Woo

Wet open overheid

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

Wvggz

Wet verplichte gezondheidszorg

ZKV

Ziektekosten verzekering

ZLF

Zelfstandigenloket Flevoland

ZPO

Zelfstandige programmaorganisatie

zzp

Zelfstandige zonder personeel

Deze pagina is gebouwd op 02/10/2023 14:23:23 met de export van 02/10/2023 13:53:41