Jeugdzorg

Ambitie

In 2023 bereiden we ons voor op de inkoop van zowel jeugdhulp zonder als met verblijf

We grijpen de inkoop aan om het zorglandschap jeugdhulp te veranderen. Aan de ene kant willen we begeleiding van kwetsbare gezinnen dichtbij organiseren, aan de andere kant willen een stedelijk aanbod intensief ambulante gezinshulp ontwikkelen wat bij dreigende uithuisplaatsing kan worden ingezet.  Ook willen we contracten met afspraken die de mogelijkheden tot sturing vergroten, en tegelijk de administratielasten minimaal houden.   
We blijven de maatregelen kostenbeperking jeugd met kracht uitvoeren. We bestendigen  de functie regie op hulpverleningsprocessen bij de toegang tot jeugdhulp. Zo houden onze verwijzers zicht op een traject, of doelen zijn gehaald en welke nazorg nodig is. De pilot teams gezinsbegeleiding loopt door met als onderzoeksvraag hoe deze aanpak uiteindelijk een plek krijgt in het Almeerse zorglandschap.
In 2023 willen we ook afspraken maken om meer samenhang in het preventieve aanbod te krijgen.  

Het aantal meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling is nog altijd erg hoog in Almere

 Niet altijd kan er na een melding een gezin goed worden ondersteund, omdat de hulp niet beschikbaar is of omdat een gezin niet meewerkt met vrijwillige hulp. Er bestaan regionale afspraken tussen Veilig Thuis en ketenpartners.  Voor Almere is in 2021 een addendum op deze afspraken gemaakt voor de doelgroep 0 – 100 jaar, met als doel dat er anders, en sneller, kan worden gereageerd bij veiligheidsproblemen thuis. De beproefde aanpak ‘Op tijd erbij in de wijk’ is hierbij het model dat gemeentebreed wordt ingevoerd.     

De tekortkomingen in het huidige systeem van jeugdbescherming die in september 2022 landelijk belicht werden herkennen we ook in Almere

We zorgen daarom in 2023 voor verruiming van de financiering zodanig dat de caseload per jeugdbeschermer omlaag kan.  Daarnaast zetten we in op hervorming van het stelsel. We geven in 2023 in jeugdhulpregio Flevoland verband uitvoering aan de proeftuin toekomstscenario jeugdbescherming. De inzet is een verandering van de huidige ketensamenwerking de jeugdbescherming naar netwerksamenwerking van betrokken partijen en betere begeleiding van gezinnen waar veiligheidsproblemen spelen.

Lasten & baten

Lasten

100.283

9,2 %

Baten

1.310

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 02/10/2023 14:23:23 met de export van 02/10/2023 13:53:41