Dienstverlening en samenwerking met de stad

Ambitie

Almere heeft een nieuwe raad

In de afgelopen periode zijn de raadsleden, beginnend of meer ervaren, via een introductieprogramma meegenomen in de verschillende facetten van het raadswerk. Onder de noemer ‘Goede raad’ vindt dit programma de komende raadsperiode doorlopend plaats, waarbij zowel wordt ingezet op inspiratie, als ontmoeting, kennis en vaardigheden. De studiedagen zijn daarvan een voorbeeld. Daarnaast staat 2023 in het teken van de doorontwikkeling van het vergadermodel en het verder toegankelijk maken van informatie voor en over de raad. De vernieuwde website was daarbij een eerste stap, ook als het gaat om het contact met de stad en inwoners. En er zal verder vorm worden gegeven aan de controlerende rol van de raad, waaraan ook de nieuwe accountant een bijdrage zal leveren. De Rekenkamer zal naast uitvoering van lopende onderzoeken een nieuw onderzoeksprogramma presenteren.

We verbeteren en verbreden onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers

Dit houdt onder andere in dat inwoners op verschillende manieren bij ons terecht kunnen met een (aan)vraag. Hierin zal de ene inwoner de gemeente bellen, terwijl een ander gebruik maakt van de chatfunctie op de website. Dit noemen we de omnichannel dienstverlening. In het verlengde hiervan werken we ook aan de ontwikkeling van een digitale balie. Dit betekent dat inwoners op afstand geholpen kunnen worden, bijvoorbeeld voor het indienen van bezwaren en het doorgeven van vermissing van documenten. De digitale balie is niet voor alle soorten dienstverlening geschikt. Zo is het niet mogelijk om een paspoort of id-kaart aan te vragen.  Dit heeft ermee te maken dat inwoners zich moeten kunnen identificeren. DigiD is hiervoor nog niet volledig toereikend. Hiervoor is het Rijk nu aan zet om dit verder door te ontwikkelen en hier wetgeving voor te maken. Ondertussen blijven wij de mogelijkheden benutten om inwoners zo goed en passend mogelijk van dienst te zijn.  

We willen elke aanvraag voor reisdocumenten goed en zo snel mogelijk afhandelen

We weten dat er elk jaar een piek is in de aanvraag voor reisdocumenten. Dit brengt vaak lange wachttijden met zich mee. Om dit zo goed mogelijk op te kunnen vangen, voorspellen we op basis van verschillende factoren wanneer het druk wordt. Hier proberen we dan rekening mee te houden om ervoor te zorgen dat iedereen op tijd geholpen wordt. Door corona is onze forecasting echter niet meer zo adequaat. We hebben hiervoor veranderingen doorgevoerd om dit te verbeteren. Dit moet helpen straks weer goede inschattingen te maken van de piekmomenten en hierop voorbereid te zijn. Tegelijkertijd kijken we ook of we door personeel gemeentebreed anders in te zetten de zomerpiek beter op kunnen vangen.  

We gaan in 2023 ons Burgerparticipatiebeleid evalueren

Dit hebben we ook zo met de gemeenteraad afgesproken. Dit willen we grondig doen. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie zullen we ook wijzigingen voorstellen. De uitkomsten en suggesties bespreken we uiteraard met de gemeenteraad. We voegen hier dan ook overheidsparticipatiebeleid aan toe: over hoe wij initiatieven van bewoners faciliteren. Het uitdaagrecht maakt hier ook deel van uit.
Wat we ook gaan voorbereiden is de vervanging van de inspraakverordening door een participatieverordening. Dit is verplicht met de Wet Versterking participatie op decentraal niveau. Het doel van deze wet is om inwoners meer te betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en de evaluatie van beleid.

Lasten & baten

Lasten

23.401

2,2 %

Baten

3.226

0,3 %

Deze pagina is gebouwd op 02/10/2023 14:23:23 met de export van 02/10/2023 13:53:41