Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Almere wil een aantrekkelijke stad zijn om te wonen, te werken en te verblijven. De openbare ruimte speelt hierin een belangrijke rol. Wij willen de stad zo beheren dat het aansluit op de behoefte van haar gebruikers en effectief investeren in de verschillende vormen van onderhoud.

Dit eerste deel van de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen is bedoeld om een beeld te geven van de staat van onze openbare ruimte. Deze bestaat uit alle wegen, het groen en de bomen, de speelvoorzieningen, het water, de bruggen en de openbare verlichting. Eerst wordt iets meer gezegd over de vastgestelde beleidskaders die we hanteren en de vastgestelde beheerniveaus. Vervolgens wordt kort ingegaan op de instrumenten die we ontwikkelen om steeds zorgvuldiger af te kunnen wegen hoe we het geld voor beheer nu en in de toekomst zo goed mogelijk besteden. Daarna staan we stil bij de financiële ontwikkelingen op het gebied van beheer en onderhoud. Ten slotte wordt een toelichting gegeven op de verschillende vormen van onderhoud: het dagelijks verzorgend onderhoud, groot onderhoud en vervangingen en het realiseren van extra ambities.

Voor een totaaloverzicht van de lasten en baten per activiteit wordt verwezen naar het programma Duurzaam, leefbaar en bereikbaar. Daarnaast geeft het Bestedingsplan groot onderhoud en vervangingen in de bijlage van deze begroting zicht op de projecten die we in 2022 willen uitvoeren.

Deze pagina is gebouwd op 02/10/2023 14:23:23 met de export van 02/10/2023 13:53:41