Klimaat en milieu

Ambitie

We bouwen de komende jaren verder aan een groene, gezonde en duurzame stad. We houden daarbij vast aan de ingeslagen koers, en hebben de ambitie om de eerste grote energieneutrale stad van Nederland te worden. Binnen de thema's energie, circulaire economie, voedsel, ecologie en klimaatadaptatie hebben we de eerste stappen gezet om onze CO2-uitstoot drastisch te verminderen. In 2023 bouwen we voort op wat we in de jaren hiervoor opgebouwd hebben en breiden we dit uit naar andere domeinen.  

We vinden een gezond leef- en woon klimaat belangrijk, evenals ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen.

In 2020 heeft Almere het Rijksconvenant ‘Schone lucht Akkoord’ getekend. We werken de komende periode samen met het Rijk verder aan het verbeteren van de lucht- en waterkwaliteit in Almere en de regio. We hebben hier ook extra geld voor vrijgemaakt.

We zetten deze periode extra in op het uitvoeren van de wettelijke klimaattaken

Zo werken we bijvoorbeeld aan de energietransitie. Op dit moment werken we aan een theoretische verkenning. Dit moet helpen om meer te weten te komen over aan welke knoppen we kunnen draaien, en aan welke niet. Deze verkenning doen we voor een aantal buurten in Almere. We verwachten de eerste resultaten hiervan begin 2023 met de gemeenteraad te delen. Het jaar 2023 zal vervolgens in het teken staan van het maken van een afwegingskader. Dit is nodig om te kunnen bepalen in welke buurten en wijken we moeten beginnen en onder welke uitgangspunten we gaan werken. Ook over dit afwegingskader zullen we met de gemeenteraad in 2023 in gesprek gaan. Dit met de bedoeling om in 2024 ook te starten.
Gekoppeld aan de energietransitie gaan we een programma opzetten dat voorziet in hulp bij het aanbrengen van energiebesparende en/of opwekkende maatregelen voor huishoudens die kampen met energiearmoede, veelal in een goedkopere huur of koopwoning. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het programma 3.9 ‘Sociale voorzieningen en zorg’ onder het kopje ‘financiën’.

In 2023 werken we aan een bodemenergieplan

We zien dat in de bodem, in combinatie met de transformatie in de stad, energiebronnen beschikbaar zijn die we kunnen gebruiken. We willen hiervoor een duidelijk plan maken wat ook moet helpen dat wij als gemeente de regie houden over onze ondergrond.  

We onderzoeken de mogelijkheden van waterstof

Voor het onderzoek kijken wij onder andere naar de productie van waterstof voor bedrijventerrein De Vaart en de mogelijkheden die het kan bieden voor bijvoorbeeld logistieke bedrijven.  Zo kijken we of we in onze afvalinzameling gebruik kunnen maken van inzamelwagens die rijden op waterstof. In Nederland zijn hier al diverse proeven mee, maar we kijken ook naar andere innovatieve toepassingen. 

We willen inwoners helpen hun woning te verduurzamen

Hiervoor doen we eerst onderzoek naar manieren hoe we dit goed kunnen aanbieden. Zo onderzoeken we de mogelijkheden van een revolverend fonds voor verduurzamingsmaatregelen. We willen hier effectief in zijn, bijvoorbeeld door asbestdaken te saneren en vervolgens te verduurzamen met extra isolatie en/of zonnepanelen. Hier komt een aparte subsidieregeling voor. 

Lasten & baten

Lasten

13.465

1,2 %

Baten

2.532

0,2 %

Deze pagina is gebouwd op 02/10/2023 14:23:23 met de export van 02/10/2023 13:53:41