Openbare ruimte

Ambitie

De beheeropgave voor onze openbare ruimte

Met het ouder worden van de stad wordt het beheer van de openbare ruimte steeds belangrijker. We staan voor een grootschalige vervangingsopgave. Deze richt niet alleen meer op de bovengrond, in de vorm van onderhoud aan straten, het verzorgen van groen en het aanpakken van bodemdaling. Ook ondergronds moeten we aan de slag met ons rioolstelsel. Hierbij staan we voor de opgave om tegelijkertijd op grote schaal riolen te vervangen, in Oosterwold riolen aan te leggen en de woningversnelling te faciliteren. Voor deze beheeropgave is extra geld nodig, zoals duidelijk werd in het Strategisch assetmanagementplan. In deze begroting trekken we extra geld uit voor dagelijks verzorgend onderhoud. De komende tijd maken we verder inzichtelijk welke opgave we hebben op het gebied van groot onderhoud en vervangingen en welke financiële oplossingen hierbij passen. 

De volgende stap is om voldoende goede vakmensen binnen te halen om dit extra werk uit te voeren. We merken dat de krappe arbeidsmarkt het moeilijker maakt om nieuw personeel te werven en te behouden. Hetzelfde geldt voor de aannemers die het werk voor ons uitvoeren. We moeten er dan ook rekening mee houden dat onderhoudsprojecten en projecten rondom de woningbouwversnelling vertraging op kunnen lopen. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, blijven wij ons tot het uiterste inzetten om geschikt personeel binnen te halen en te houden. 

Dit alles doen we natuurlijk voor de mensen, dieren en planten die binnen onze gemeentegrenzen leven. Zo zetten we gericht in op speelmogelijkheden in de buurt, maken we de stad toegankelijker en versterken we het ecologisch maaibeheer. 

Natuur, biodiversiteit en klimaatadaptatie

We versterken de biodiversiteit en onderhouden de stad zo diervriendelijk mogelijk. Dit doen we bijvoorbeeld door rekening te houden met dieren bij het gebruik openbare verlichting. Ook gaan we natuurgebieden in en rond Almere versterken en verbinden en voorkomen we dat hier nog verstorende evenementen plaatsvinden. We hebben verder oog voor het hitte- en waterbestendig maken van wijken, door onze straten verder te vergroenen en regenwater zoveel mogelijk in wijken zelf op te vangen. Aan deze zaken zal extra aandacht worden besteed in het te actualiseren Bomenkader en in het Beleidskader groen waaraan wordt gewerkt. 

We zorgen voor een schoon Almere

Dit is voor alle Almeerders van belang . Een schone en opgeruimde omgeving leidt immers tot meer woonplezier dan een verrommelde omgeving. We zetten daarom sterk in op het opruimen van zwerfafval en het aanpakken van afvaldumpingen. Zo voeren we op dit moment pilots uit waarbij we een aantal ondergrondse containers monitoren. We willen daarbij voorkomen dat afval verkeerd wordt aangeboden en in de omgeving beland. Hierbij trekken we nauw op met bewoners. We hopen hiermee meer inzicht te krijgen in wat we moeten doen om ervoor te zorgen dat ondergrondse containers uiteindelijk ook zo gebruikt worden zoals ze bedoeld zijn. Het doel is om samen met adoptanten van de containers de omgeving nog schoner te houden.
Daarnaast verwachten we dat met het versterken van de handhavingscapaciteit we ook een belangrijke slag kunnen slaan in het tegengaan van afvaldumpingen. We kunnen hierdoor bijvoorbeeld beter opvolging geven aan meldingen over afvaldumpingen en handhaven op plekken waar overlast voorkomt.

We blijven in gesprek met de gemeenteraad over een nieuw afvalinzamelsysteem

In het najaar van 2022 komen we naar aanleiding van eerdere besprekingen met de uitkomsten van de marktverkenning. Dit onderzoek gaat in op de voorwaarde die de gemeenteraad heeft gesteld aan de implementatie van het ‘toekomstbestendig en duurzaam afvalinzamelsysteem’ voor Almere :

  • De scheidingsresultaten van machinaal nascheiden zijn minimaal gelijk aan de scheidingsresultaten van de voorscheiding door Almeerders, opdat de overstap niet ten koste gaat van de klimaatdoelstellingen.
  • Er concrete afspraken gemaakt kunnen worden over voldoende beschikbare nascheidingscapaciteit, ook ter voorkoming van het mogelijk verbranden van  afval.

Het Upcyclecentrum is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot de plek in Almere waar we verspilling tegengaan

Dit hebben we gerealiseerd door onder andere reststromen opnieuw te gebruiken door ondernemers in Almere er nieuwe producten van te laten maken. Verder hebben we leerlingen uit Almere laten ervaren wat er allemaal mogelijk is met de grondstoffen uit de stad. We gaan het komende jaar gebruiken om te onderzoeken wat de volgende stap is in de ontwikkeling van het Upcyclecentrum zodat we nog meer kunnen bijdragen aan een duurzaam Almere.

Lasten & baten

Lasten

123.837

11,4 %

Baten

78.745

7,7 %

Deze pagina is gebouwd op 02/10/2023 14:23:23 met de export van 02/10/2023 13:53:41