Kunst en cultuur

Ambitie

Wij blijven werken aan de ambities uit het Cultuurplan 2019-2024 

Cultuur is onmisbaar voor Almere. Een aantrekkelijk en divers cultureel aanbod verlevendigt de stad en versterkt de aantrekkingskracht van Almere voor nieuwe bewoners en bedrijven. De drie grote ambities uit het Cultuurplan Almere 2019-2024 – ‘Cultuur is voor alle Almeerders dichtbij’, ‘Cultuur krijgt de ruimte om te groeien’ en ‘Cultuur geeft vorm aan de identiteit van Almere’ - blijven de komende jaren de pijlers van het cultuurbeleid.  
Halverwege deze raadsperiode leggen wij de gemeenteraad een nieuw Cultuurplan voor. Ter voorbereiding hierop voeren wij gesprekken met de culturele partners, met makers, bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. Wij evalueren de behaalde resultaten, analyseren de huidige situatie en inventariseren de wensen en ideeën voor de toekomst. Op basis van deze informatie formuleren wij nieuwe doelstellingen en ambities voor het cultuurbeleid in de periode 2025-2028.  
De gemeente is niet de enige partij die bouwt aan de Almeerse cultuursector. Wij trekken op met de provincie Flevoland, met het Rijk, en met publieke en private fondsen. Als gemeente nemen wij hierbij een voortrekkersrol op ons: onze investeringen bieden andere partijen vertrouwen, wat de werving van subsidies uit andere bronnen vergemakkelijkt. Ook binnen de MRA en als onderdeel van de cultuurregio Flevoland werken wij aan het versterken van onze cultuursector.  

Wij vinden het van belang dat Almeerders actief kunnen deelnemen aan cultuur

Wij trekken extra geld uit voor het Cultuurfonds ten behoeve van de ontwikkeling van amateurverenigingen en cultuurorganisaties van vrijwilligers. Zo maken wij het mogelijk dat Almeerders, van jong tot oud, actief kunnen deelnemen aan het culturele leven in hun eigen stad, bijvoorbeeld als rapper, zanger, muzikant, fotograaf of theatermaker. Amateurgezelschappen en culturele verenigingen bieden een aanbod dat aansluit bij de interesse van inwoners en is altijd in de buurt.  
Via het Cultuurfonds Almere investeren wij in de ontwikkeling van een breed en divers cultuuraanbod. Wij ondersteunen het Cultuurfonds Almere, dat op zijn beurt cultuurmakers in Almere ondersteunt. Het extra geld dat wij vanaf 2023 toekennen aan het Cultuurfonds Almere is bestemd voor  amateurkunstorganisaties en cultuurverenigingen, die hard geraakt zijn door de gevolgen van de coronapandemie. Deze verenigingen hebben onder andere te maken met ledenverlies, omdat het lange tijd niet mogelijk was samen te komen, te repeteren en presentaties te geven. Wij vinden het belangrijk om deze organisaties extra te ondersteunen, zodat zij met nieuw elan plannen voor de toekomst kunnen realiseren. Daarnaast is een deel van het extra budget specifiek bedoeld voor de ontwikkeling van een programma om seksualiteit en gender bespreekbaar te maken op scholen. 

Wij investeren in de culturele ontwikkeling van de stad en haar bewoners

Het inwoneraantal van Almere groeit en dat vraagt om groei van het voorzieningenniveau, niet alleen op het gebied van winkels of sportvoorzieningen, maar ook op het gebied van cultuur. In Almere Centrum komen op termijn meer woningen, onder andere voor starters en studenten. Deze inwoners willen wij een levendig aanbod bieden van horeca, sociale voorzieningen en cultuur. Zo werken we de komende periode bijvoorbeeld aan een nieuw invulling van poppodium De Meester en willen wij makers kansen bieden via culturele broedplaatsen. Verder is bij de brede aanpak positieve gezondheid ook aandacht nodig voor de rol van cultuur bij het vergroten van het welzijn van inwoners.  Deelname aan cultuur is bij uitstek een sociale activiteit: door culturele activiteiten, zoals kleinschalig festivals, mogelijk te maken in buurten en wijken brengen we cultuur dichtbij Almeerders. 

Lasten & baten

Lasten

46.757

4,3 %

Baten

11.106

1,1 %

Deze pagina is gebouwd op 02/10/2023 14:23:23 met de export van 02/10/2023 13:53:41